Disclaimer

ALMI Machinefabriek
Wierdenseweg 82-86
7671 JK Vriezenveen
Nederland
almi.nl
info@almi.nl

Algemeen

A. Toepassingsgebied

 1. Deze disclaimer geeft aan onder welke voorwaarden wij de informatie en eventueel aangeboden aanverwante dienstverlening aan u als bezoeker van de website aanbieden.
 2. De voorwaarden in deze disclaimer zijn van toepassing op alle informatie en eventueel aangeboden aanverwante dienstverlening op: almi.nl, hierna: “website”. Deze website wordt beheerd door ALMI Machinefabriek . 
 3. Uw gebruik van de website, informatie op deze website of aangeboden aanverwante dienstverlening op de website, is onderhevig aan de voorwaarden die door ALMI Machinefabriek zijn gesteld in deze disclaimer. 

Aansprakelijkheid

A. Zorgvuldigheid

 1. ALMI Machinefabriek betracht alle mogelijke zorg om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren, aan te vullen en eventuele onjuistheden ongedaan te maken.

B. Beperking aansprakelijkheid

 1. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan ALMI Machinefabriek u geen garantie of recht op aanspraak bieden, voor wat betreft de juistheid van de op de website opgenomen informatie.
 2. Alle informatie op de website is vrijblijvend. Voor wat betreft eventuele prijzen voor producten of dienstverlening geldt dat deze zijn opgenomen onder het voorbehoud van mogelijke type-, taal- of programmeerfouten. Voor dergelijke fouten geldt eveneens beperkte aansprakelijkheid genoemd in het vorige lid van dit artikel (2 B onder i).
 3. Dergelijke fouten kunnen ALMI Machinefabriek niet binden. De informatie op de website kan niet als concreet aanbod tot het sluiten van een overeenkomst worden verstaan.

C. Hyperlinks

 1. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan ALMI Machinefabriek geen aansprakelijkheid aanvaarden noch verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud, rechtmatigheid of beschikbaarheid van de daarop aangeboden producten of diensten.
 2. De onder punt A genoemde zorgvuldigheidseisen zijn onverkort van toepassing op content dat via hyperlinks beschikbaar wordt gesteld op de website van ALMI Machinefabriek . De informatie op dergelijke websites wordt door ALMI Machinefabriek niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.
 3. Op andere websites linken naar de website almi.nl is toegestaan, op voorwaarde dat dit de goede naam van ALMI Machinefabriek niet aantast.

Auteursrechten

A. ALMI Machinefabriek als rechthebbende

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom, inclusief auteursrechten, betreffende de informatie en andere inhoud op de website berusten bij ALMI Machinefabriek of haar licentiegevers.
 2. Het is niet toegestaan werken van ALMI Machinefabriek te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen, tenzij gebruik gemaakt wordt van de uitzonderingen in lid B van dit artikel.

B. Uitzonderingen

 1. Het kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van de materialen op de Website is alleen toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ALMI Machinefabriek .
 2. Uitdrukkelijke toestemming is niet vereist voor regelingen van dwingend recht zoals het citaatrecht. Dit is uw recht om onze materialen op een passende wijze, onder andere maar niet uitsluitend, met deugdelijke bronvermelding naar de website van ALMI Machinefabriek te citeren.

Overig

A. Wijzigingen

 1. ALMI Machinefabriek behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie en/of aanverwante aangeboden dienstverlening, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te wijzigen, zonder hiervan nadere aankondiging te doen. U kunt periodiek nagaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

B. Vragen

 1. Bij vragen kunt u contact opnemen via: info@almi.nl.

C. Versie

 1. De huidige versie van deze disclaimer is 20240618.