Disclaimer

Van der Velde & Hoen
Taeke Schuilengalaan 1
9231 GS Surhuisterveen
Nederland
vandervelde-hoen.nl
surhuisterveen@vandervelde-hoen.nl

Algemeen

A. Toepassingsgebied

 1. Deze disclaimer geeft aan onder welke voorwaarden wij de informatie en eventueel aangeboden aanverwante dienstverlening aan u als bezoeker van de website aanbieden.
 2. De voorwaarden in deze disclaimer zijn van toepassing op alle informatie en eventueel aangeboden aanverwante dienstverlening op: vandervelde-hoen.nl, hierna: “website”. Deze website wordt beheerd door Van der Velde & Hoen. 
 3. Uw gebruik van de website, informatie op deze website of aangeboden aanverwante dienstverlening op de website, is onderhevig aan de voorwaarden die door Van der Velde & Hoen zijn gesteld in deze disclaimer. 

Aansprakelijkheid

A. Zorgvuldigheid

 1. Van der Velde & Hoen betracht alle mogelijke zorg om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren, aan te vullen en eventuele onjuistheden ongedaan te maken.

B. Beperking aansprakelijkheid

 1. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan Van der Velde & Hoen u geen garantie of recht op aanspraak bieden, voor wat betreft de juistheid van de op de website opgenomen informatie.
 2. Alle informatie op de website is vrijblijvend. Voor wat betreft eventuele prijzen voor producten of dienstverlening geldt dat deze zijn opgenomen onder het voorbehoud van mogelijke type-, taal- of programmeerfouten. Voor dergelijke fouten geldt eveneens beperkte aansprakelijkheid genoemd in het vorige lid van dit artikel (2 B onder i).
 3. Dergelijke fouten kunnen Van der Velde & Hoen niet binden. De informatie op de website kan niet als concreet aanbod tot het sluiten van een overeenkomst worden verstaan.

C. Hyperlinks

 1. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Van der Velde & Hoen geen aansprakelijkheid aanvaarden noch verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud, rechtmatigheid of beschikbaarheid van de daarop aangeboden producten of diensten.
 2. De onder punt A genoemde zorgvuldigheidseisen zijn onverkort van toepassing op content dat via hyperlinks beschikbaar wordt gesteld op de website van Van der Velde & Hoen. De informatie op dergelijke websites wordt door Van der Velde & Hoen niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.
 3. Op andere websites linken naar de website vandervelde-hoen.nl is toegestaan, op voorwaarde dat dit de goede naam van Van der Velde & Hoen niet aantast.

Auteursrechten

A. Van der Velde & Hoen als rechthebbende

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom, inclusief auteursrechten, betreffende de informatie en andere inhoud op de website berusten bij Van der Velde & Hoen of haar licentiegevers.
 2. Het is niet toegestaan werken van Van der Velde & Hoen te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen, tenzij gebruik gemaakt wordt van de uitzonderingen in lid B van dit artikel.

B. Uitzonderingen

 1. Het kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van de materialen op de Website is alleen toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Van der Velde & Hoen.
 2. Uitdrukkelijke toestemming is niet vereist voor regelingen van dwingend recht zoals het citaatrecht. Dit is uw recht om onze materialen op een passende wijze, onder andere maar niet uitsluitend, met deugdelijke bronvermelding naar de website van Van der Velde & Hoen te citeren.

Overig

A. Wijzigingen

 1. Van der Velde & Hoen behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie en/of aanverwante aangeboden dienstverlening, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te wijzigen, zonder hiervan nadere aankondiging te doen. U kunt periodiek nagaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

B. Vragen

 1. Bij vragen kunt u contact opnemen via: surhuisterveen@vandervelde-hoen.nl.

C. Versie

 1. De huidige versie van deze disclaimer is 20231202.